OW-PLAST Przetwórstwo tworzyw sztucznych

OW-PLAST
przetwórstwo tworzyw sztucznych
ul. Niesięcin 5,
95-050 Konstantynów Łódzki

tel. +48 42 211 19 62
fax +48 42 656 09 96
tel. kom. +48 602 350 352
j.wilkowski@owplast.pl
t.przygocki@owplast.pl

Firma OW-PLAST powstała w 1991 roku i od początku działa w branży opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego. Specjalizuje się w produkcji oprawek do kolorowej i ochronnej kosmetyki ust.

Fundusze Norweckie Szczegóły

Projekt pn. „Nabycie nowych urządzeń w celu zmniejszenia energochłonności produkcji”, korzysta z dofinansowania o wartości 464 567 EUR euro otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności produkcji oraz strat materiałowych powstających w procesie produkcji oprawek z tworzyw sztucznych do pomadek, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green Growth.

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Informacje o wsparciu można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl

Podsumowanie celów projektu

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności produkcji oraz strat materiałowych powstających w procesie produkcji oprawek z tworzyw sztucznych do pomadek. Jest to możliwe dzięki zakupowi form wtryskowych z gorącymi kanałami (możliwość pracy bez odpadów) oraz wtryskarek elektrycznych. Wtryskarki elektryczne pozwalają na znaczące oszczędności zużycia energii w stosunku do wtryskarek hydraulicznych – zmniejszenie zużycia energii wynosi nawet kilkadziesiąt procent.

Poza znaczącym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię elektryczną zastąpienie obecnie posiadanych wtryskarek pozwoli na rezygnację z oleju, który po wykorzystaniu musi być utylizowany.

Wdrażana w niniejszym projekcie inwestycyjnym innowacja ma więc charakter procesowy i polega na wprowadzeniu bezodpadowej produkcji (formy wtryskowe z gorącymi kanałami) i zmniejszeniu zużycia czynników produkcji (prąd i olej).

Inwestycja tym samym wpisuje się w następujące cele schematu technologie przyjazne środowisku: efektywność energetyczna, lepsza gospodarka odpadami, bardziej wydajna gospodarka materiałowa.

O firmie

Firma OW-PLAST rozpoczęła działalność gospodarczą 01.06.1996 roku i od tego momentu jest dobrze rozwijającym się przedsiębiorstwem wytwarzającym opakowania do kosmetyków z tworzyw sztucznych. Firma odnotowuje ciągły rozwój, przejawiający się w realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych, wprowadzaniu nowych wzorów użytkowych, wzroście zatrudnienia, wzroście produkcji oraz wzroście wartości eksportu.

Przedsiębiorstwo prowadzi zdywersyfikowaną działalność w zakresie produkcji opakowań do pomadek o różnych kształtach i kolorach z możliwością wykonywania płaskich nadruków. Firma sprzedaje swoje wyroby zarówno na rynku krajowym, jak i prowadzi ich eksport do Czech, Włoch i Holandii. Profil działalności nie zmienił się od momentu jej rozpoczęcia.

Odbiorcami OW-PLAST są firmy produkujące kosmetyki, którym dostarczane są oprawki do pomadek. Przedsiębiorstwo OW-PLAST jest jednym z bardziej liczących się producentów opakowań do pomadek w kraju. W celu utrzymania mocnej pozycji na rynku produktów z tworzyw sztucznych, przedsiębiorstwo musi nieustannie udoskonalać swoją ofertę oraz obserwować potrzeby klientów. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby rynku, OW-PLAST realizuje niniejszy projekt, który jest współfinansowany z tzw. Funduszy Norweskich. Inwestycja ta bez wątpienia zapewni długookresowy rozwój przedsiębiorstwa oraz trwałe podniesienie jego konkurencyjności.

O inwestycji

Głównym celem planowanego projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy OW-Plast poprzez wdrożenie technologii, która nie tylko pozwala na radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, ale również poprawę jakościowych parametrów oferowanych przez firmę produktów.

Przy planowaniu zakresu projektu głównym założeniem przedsiębiorstwa było zwiększenie jego konkurencyjności przejawiające się co najmniej w średnim okresie. Założywszy, że wzrost ten można osiągnąć dzięki unowocześnieniu parku maszynowego, przedsiębiorstwo szukało takich rozwiązań technologicznych, które pozwoliłyby oddziaływać dwupłaszczyznowo, a więc na ofertę oraz koszt jej wytworzenia. Przejawiać się to będzie w osiągnieciu właściwie pełnej powtarzalności, najwyższej trwałości oraz gwarancji terminowych dostaw bez braków jakościowych. Realizacja inwestycji jest więc dla przedsiębiorstwa szansa na dotarcie do nowego segmentu producentów kosmetyków. Dlatego projekt o przyjętym kształcie jest idealny z punktu widzenia przyjętej strategii organicznego rozwoju – z jednej strony pozwala liczyć na dotarcie do nowego segmentu klientów, z drugiej umożliwia zwiększenie satysfakcji obecnych odbiorców. Nabywane rozwiązania techniczne będą również zdecydowanie bardziej efektywne, dzięki czemu możliwe będzie zwiększeniu wolumenu produkcji, a tym samym wartości sprzedaży, bez konieczności zakupu/rozbudowy nieruchomości, co jest oczywiście niezwykle istotne z punktu widzenia rentowności działalności.

Bezsprzecznie projekt wpisuje się w cel schematu technologie przyjazne środowisku, którym jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W analizowanym przypadku zwiększenie konkurencyjności będzie przejawiać się we wzroście przychodów i zysku. Zgodne z celami schematu są również cele pośrednie schematu, którymi w analizowanym przypadku są efektywność energetyczna (zmniejszenie energochłonności produkcji na jednostkę wyrobu), bardziej wydajna gospodarka materiałowa (wprowadzenie bezodpadowej technologii wtrysku dzięki grzanym kanałom) i lepsza gospodarka odpadami (wyeliminowanie szkodliwego oleju hydraulicznego, którego nie stosuje się w przypadku wtryskarek elektrycznych.

W ramach projektu przeprowadzone będą następujące działania:

#1 nabycie wtryskarek elektrycznych (4 szt.),
#2 nabycie form wtryskowych z gorącymi kanałami (4 szt.).

Ww. elementy zostaną nabyte od zewnętrznych dostawców, przy czym formy wtryskowe są produkowane na specjalne zamówienie wnioskodawcy, ponieważ muszą one być zaprojektowane  i wytworzone na podstawie wytwarzanej oprawki do pomadki.

Wpływ projektu na środowisko

Wnioskodawca ma świadomość, iż przez zrównoważony rozwój należy rozumieć rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój będzie w przypadku przedmiotowego projektu widoczny w obrębie nowego procesu produkcyjnego. W odniesieniu do wtryskarek podstawowym efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcji, gdzie spodziewana oszczędność przekracza 60%.  Dodatkowo każda obecnie wykorzystywana wtryskarka zużywa 200 l oleju, który musi być wymieniany co dwa lata. Roczna oszczędność oleju dzięki realizacji projektu wyniesie więc 400 l.

Dzięki formom wtryskowym posiadającym grzane kanały ograniczona zostanie ilość wytwarzanych odpadów. Wykorzystanie obecnie posiadanych przez wnioskodawcę firm z zimnymi kanałami oznacza, że poza detalami w postaci oprawek do pomadek powstaje tzw. gałązka, czyli odpad. W nowej technologii ten niekorzystny efekt zostanie wyeliminowany.